Product and Service

ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเทศกาลอาหารฮาลาล

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสตูลได้เข้าร่วมในงานเทศกาลอาหารฮาลาลที่จัดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานของอาหารฮาลาลในไทย เพื่ออนาคตการส่งออกไปสู่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดย "เทศกาลอาหารฮาลาล: อาหารอาเซียน" จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลาในวันที่ 20-29 มิถุนายน 2014

            โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยพัฒนาร้านอาหารและห้องอาหารในโรงแรมและโรงพยาบาลต่างๆให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในหัวข้อ "อาหารสะอาดรสชาติดี" เพื่อที่จะได้รับการรับรอง มาตรฐานและมีความปลอดภัยสำหรับ โดยโครงการอาหารสะอาดรสชาติดีดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุขและมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชนในด้านสุขอนามัยที่ดีของร้านอาหารในประเทศไทย

            โครงการยังมีวัตถุประสงค์เพื่อตั้งค่าเกณฑ์และมาตรฐานของอาหารฮาลาลในไทย เพื่อที่จะได้รับการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น ในช่วงเทศกาลนี้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในห้าจังหวัดจะให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการรับรองมาตรฐาน ส่วนผู้ประกอบการฮาลาลจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในด้านการพัฒนาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในภาคใต้

            วิสัยทัศน์ของกลุ่มของห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ พวกเขาจะใช้บทบาทนำในการเพิ่มมูลค่าให้กับยางธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและบริการการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย โดยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่จะถูกตั้งให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทย

             สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฮาลาลสจะมีหน้าที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย เพื่อที่จะได้รับการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาในจังหวัดยะลาได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ตั้งสำหรับสถาบัน นอกเหนือจากการพัฒนามาตรฐานอาหารฮาลาลของไทยแล้วยังจะให้ความรู้และความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับฮาลาล ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นอุตสาหกรรมอาหาร แต่เป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวมุสลิม นอกจากนี้ยังจะมีการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นพื้นที่สำหรับการผลิตและการส่งออกอาหารฮาลาลในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: thailand.prd.go.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC