Economy and Investment

ประโยชน์ของ AFTA ต่อประเทศไทย

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Benefits of AFTA for Tha
 

            สถาบันเพื่อการค้าและการพัฒนาระหว่างประเทศมีการกระตุ้นที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกที่สำคัญในการรวมตัวทางเศรษฐกิจมีในระดับภูมิภาคหรืออาเซียนในปี 2015 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกล่าวว่า ภาครัฐและเอกชนควรจะเตรียมความพร้อมสำหรับอาเซียนในด้านเขตการค้าเสรีหรือ AFTA ซึ่งจะเป็นการเปิดเสรีการค้าอย่างเต็มรูปแบบ โดยหน่วยงานภาครัฐควรจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้าน AFTAเพื่อที่จะคอยช่วยภาคธุรกิจในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

            เมื่อปีที่แล้วประเทศไทยใช้สิทธิในการค้าของ AFTA เพียง 29% ในขณะที่ประเทศอื่นๆใช้ถึง 60% ตัวอย่างเช่น การส่งออกไปยังอินโดนีเซียสามารถปรับรูปแบบการส่งออกเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านตลาดการค้าเสรีหรือภาคใต้กรอบของ AFTA ที่มีการรับรอง แต่บริษัทไทยหลายบริษัทไม่ทราบว่าจะใช้ประโยชน์จาก AFTA อย่างไรและไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนวิธีการของพวกเขาเลยเลือกที่จะจ่ายภาษีแทน

            เมื่อการเปิดเสรีการค้าอย่างเต็มรูปแบบของ AFTA จะทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติก เนื่องจากสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางของภูมิภาคและประเทศไทยยังได้ทำข้อตกลงทางด้านการค้ากับประเทศจี ซึ่งข้อตกลงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ในภาคธุรกิจควรจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการค้ากับประเทศจีน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในการทำการค้าข้อมูล: bangkokpost.com
ภาพประกอบ: bangkokpost.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC