Product and Service

อนาคตที่สดใสสำหรับแรงงานฝีมือไทย

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            ช่างเชื่อม, ช่างไม้และนวดแผนโบราณจะได้รับโอกาสในการทำงานภายในประเทศในกลุ่มอาเซียนเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี 2015 ด้วยการวิเคราะห์ความต้องการของแรงงานที่ดำเนินการโดยกระทรวงแรงงานได้ระบุ 7 อาชีพที่คนไทยจะบทบาทมากขึ้นเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นในช่วงปลาย 2015

            โดยอาชีพที่จะมีโอกาสทางการทำงานมากขึ้นประกอบด้วย ช่างเชื่อมโลหะและอุปกรณ์กึ่งอัตโนมัติ (MAG), ช่างเชื่อมทังสเตนด้วยก๊าซ (TIG), ช่างเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนหรือสแตนเลส, ช่างเชื่อมท่อ HDPE, ช่างประกอบท่อเหล็ก, ช่างไม้, พนักงานนวดแผนไทยและพ่อครัวอาหารไทย

            แรงงานไทยเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการทำงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการสูงในประเทศเพื่อบ้านที่มีการพัฒนาของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น สิงคโปร์และบรูไน นอกจากนี้แรงงานในภาคการบริการยังจะได้รับโอกาสในการทำงานที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในประเทศมาเลเซีย

            ในประเทศมาเลเซียมีร้านอาหาร ไทยเปิดให้บริการอยู่หลายแห่งและเป็นที่นิยมทำให้ประเทศมาเลเซียมีความต้องการอาชีพบริหารทางด้านอาหาร เช่น พ่อครัวและบริกรเป็นจำนวนมาก แต่สำหรับแรงงานในด้านการนวดแผนไทย ประเทศมาเลเซียได้มีข้อบังให้แรงงานต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานการทำงานจากสมาคมการแพทย์แผนไทยและได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 772 ชั่วโมงในประเทศไทยข้อมูล: bangkokpost.com
ภาพประกอบ: bangkokpost.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC