Economy and Investment

การค้าไทย-กัมพูชาในปัจจุบันยังแข็งแกร่ง

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Thai-Cambodian trade str
 

            ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองและสถานการณ์ต่างๆในกรุงเทพมหานครในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก

            ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตไทยประจำสถานทูตไทยในประเทศกัมพูชากล่าวว่า ในด้านความสัมพันธ์ทางการค้าทางกัมพูชามีความเชื่อมั่นในด้านการค้าทวิภาคีว่าจะทำให้เศรษฐกิจก้าวหน้าขึ้นแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย

            ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจของทั้งสองประเทศยังคงดีต่อกันและดูเหมือนว่า ผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมืองไม่ได้มีผลกระทบต่อการค้าทวิภาคีระหว่างประเทศตามแนวชายแดนอย่างกัมพูชา เพราะในช่วงไตรมาสแรกมูลค่าการค้ามีมากถึง 852,000,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

            ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทยจะยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นอกจากนี้ด้วยสถานการณ์ต่างๆยังทำให้นักธุรกิจไทยเลือกที่จะย้ายธุรกิจไปยังชายแดน เพื่อความสะดวกในการทำธุรกิจ เช่น โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าและโรงสีข้าว เป็นต้น



ข้อมูล: englishnews.thaipbs.or.th
ภาพประกอบ: englishnews.thaipbs.or.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC