Economy and Investment

การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีช่วยบรรเทาการขาดแคลนแรงงาน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจะอำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียนของผู้เชี่ยวชาญในด้านสายงานต่างๆในประเทศไทยเป็นไปได้ว่าจะมีการแข่งขันที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของแรงงานฝีมือไทยภายใต้ความท้าทาย แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเกิดปัญหาแรงงานไทยจะสูญเสียตำแหน่งงานให้กับแรงงานต่างประเทศมากขึ้นและแรงไทยมีการอพยพไปทำงานในต่างประเทศมากจนขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ

            กลยุทธ์เพื่อการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนในสังคมภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2012-2016) พยายามที่จะพัฒนาคุณภาพของประชากรไทยเพื่อช่วยให้สามารถแข่งขันในอาเซียนและตลาดโลกได้ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานอาเซียนในปี 2015 เป็นแรงผลักดันในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

            แรงงานที่มีทักษะสูงใน 7 อาชีพจะได้รับการพัฒนาผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อปลุกจิตสำนึกของการเป็นประชากรอาเซียนและเพิ่มโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถสำหรับการทำงานในต่างประเทศ โดยการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและภาษาเพิ่มเติม

            ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำหน้าที่ประสานงานในการดำเนินการตามแผนการอาเซียน โดยทุกกระทรวงได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนการอาเซียน นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการจัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อที่จะให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนกับประชาชนทั่วไปข้อมูล: Thailand-business-news.com
ภาพประกอบ: Thailand-business-news.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC