Economy and Investment

บริษัทยางของอินเดียมีการขยายตัวในประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่ตลาดอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            หลังจากที่บริษัทยางของอินเดียได้ขยายตัวไปยังทวีปยุโรปและเอเชียตะวันตกจนประสบความสำเร็จก็ได้มีการขยายตลาดเข้ามาสู่อาเซียน โดยจะเปิดศูนย์กลางของธุรกิจที่กรุงเทพมหานครในประเทศไทยก่อนจะพัฒนาไปสู่ประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนหลังจากการเปิดเสรีทางการค้าของอาเซียนในปี 2015

            ประเทศเป้าหมายทางการค้าได้ครอบคลุมไปถึงประเทศบรูไน, ประเทศกัมพูชา, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศลาว, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศพม่า, ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศสิงคโปร์และประเทศเวียดนาม โดยทางบริษัทจะจัดการส่งออกยางจากประเทศอินเดียไปยังประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ก่อนจะให้แต่ละประเทศกระจายการค้าออกไปยังประเทศใกล้เคียง นอกจากนี้การขยายธุรกิจครั้งนี้ของอินเดียวจะเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในต่างประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดตั้งฐานการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            บริษัทยางของอินเดียมีความมั่นใจว่าการเชื่อมต่อของทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปจะเป็นความช่วยเหลือที่สำคัญในการดึงดูดความเชื่อมั่นของผู้ซื้อ หลังจากที่ทางบริษัทได้มีการสร้างสัมพันธ์ทางธุรกิจกับประเทศในทวีปยุโรปและจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับโลกในยุโรป เพื่อเพิ่มมาตรฐานและประสิทธิภาพของสินค้าก่อนจะนำมากระจายขายในตลาดต่างๆรวมทั้งตลาดใหม่อย่างภูมิภาคอาเซียนข้อมูล: thailand-business-news.com
ภาพประกอบ: Thailand-business-news

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC