Economy and Investment

ประเทศไทยเพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Thailand boosts infrastr
 

            นายกรัฐมนตรีของไทยได้กล่าวว่าประเทศไทยจะมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างความพร้อมที่จะกลายเป็นประเทศศูนย์กลางในการเชื่อมต่อและกระจายอาหารระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

            อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS (Greater Mekong sub-region) ประกอบด้วยประเทศไทย, ประเทศพม่า, ประเทศลาว, ประเทศกัมพูชา, ประเทศเวียดนามและมณฑลยูนนานของประเทศจีนโดยเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติและทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยแม่น้ำโขงที่ครอบคลุมพื้นที่ 2.6 ล้านตารางกิโลเมตรและมีประชากรรวมกันประมาณ 326,000,000 คน โดยอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงถือเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอาเซียนในด้านการเชื่อมต่อ โดยเฉพาะเมื่อพม่าเปิดใช้ท่าเรือน้ำลึกทวายและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยโครงการนี้จะสามารถดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น นอกจากนี้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงยังจะเป็นการเพิ่มเส้นทางเชื่อมต่อในการขนส่งทางการค้าและการลงทุน เพื่อปูทางสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015

            ด้วยการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชียและผู้ให้การสนับสนุนอื่นๆทำให้เกิดโครงการสำคัญของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำที่จะช่วยให้การดำเนินงานสำเร็จไปได้ด้วยดี เช่น โครงการด้านพลังงาน, โครงการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม, โครงการด้านสิ่งแวดล้อม, โครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, โครงการด้านการท่องเที่ยวและโครงการด้านการค้าการลงทุนของทั้งภาคเอกชนและการเกษตรข้อมูล: thailand-business-news.com
ภาพประกอบ: Thailand-business-news.com            

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC