Economy and Investment

ประเทศไทยอนุมัติการทำงานร่วมกันในการสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Thailand approves three
 

            คณะรัฐมนตรีของไทยมีมติเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศพม่าและประเทศไทย เพื่อการประสานงานในการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระหว่างประเทศพม่าและประเทศไทย

            นายกรัฐมนตรีของไทยได้เดินทางไปยังพื้นที่พิเศษในการก่อสร้างโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายที่ประเทศพม่า เพื่อตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการร่วมในการพัฒนาโครงการนี้ของทางประเทศไทย โดยมีการอภิปรายครั้งแรกของคณะกรรมการร่วม เพื่อบอกถึงความก้าวหน้าของโครงการและแสดงให้เห็นถึงกลไกระดับนโยบายที่พัฒนาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยและรองประธานของประเทศพม่า

            บทบาทของคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่ามีขึ้นเพื่อการผลักดันความคืบหน้าของข้อตกลงภายใต้บันทึกความเข้าใจและประสานงานในด้านการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้การเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน้ำลึกทวายและพื้นที่ในการผลิตาพลังงานของประเทศไทยข้อมูล: thailand-business-news.com
ภาพประกอบ: Thailand-business-news.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC