Economy and Investment

ประเทศไทยกระตือรือร้นการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            ตลาดการทุนของไทยได้มีการควบคุมการลงทุนในด้านการผลิตยานพาหนะและเพิ่มการอำนวยความสะดวกในด้านการเชื่อมต่อของตลาดหุ้นในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

            เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมในการประชุมเรื่องการลงทุนของไทยกับโอกาสและความท้าทายในฐานะประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง โดยในการประชุมครั้งนี้มีหัวข้อสำคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้กลายเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อของในประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน

            กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันด้วยแม่น้ำโขง โดยกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครอบคลุมพื้นที่ 2.6 ล้านตารางกิโลเมตรและมีประชากรรวมกันประมาณ 326,000,000 คน

            กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงประกอบด้วย ประเทศไทย, ประเทศพม่า, ประเทศลาว, ประเทศกัมพูชา, ประเทศเวียดนามและมณฑลยูนนานของประเทศจีน ในปัจจุบันประเทศมีการสนับสนุนการลงทุนของตลาดหุ้นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อสร้างช่องทางสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังจะทำให้การลงทุนทางอ้อมในตลาดระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นการพัฒนาประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในอนาคตก่อนการมาถึงของประชามคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015ข้อมูล: thailand-business-news.com
ภาพประกอบ: Thailand-business-news.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC