Product and Service

การดูแลสุขภาพและเส้นทางสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

            ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอาเซียนและจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการรวมภูมิภาคภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อประโยชน์ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพของประเทศไทยทำให้จะต้องมีการพิจารณาปัญหาหลายอย่างเพื่อการพัฒนาการให้บริการ

            AEC มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า,บริการ,การลงทุนและแรงงานฝีมือ ซึ่งจะก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญและเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพภายในภูมิภาคอาเซียน

            ในด้านการบริการด้านสุขภาพ ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะมีการประสานกันของการลงทะเบียนยาและการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 12 อุตสาหกรรมบริการที่จะเปิดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมุ่งมั่นที่จะเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียวในการเปิดเสรีภาษีและกำจัดอุปสรรคในการผลิต รวมไปถึงการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์และกฎระเบียบทางเทคนิคของการทดสอบและการรับรองเวชภัณฑ์

            ด้วยเหตุนี้ทำให้สินค้าด้านเภสัชกรรมของอาเซียนจะต้องอยู่ภายใต้การขึ้นทะเบียนยาแบบใหม่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันของผู้ผลิตยาในอาเซียน โดยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเอกสารรับรองยา ASEAN COMMON TECHNICAL REQUIREMENTS(ACTR) และ THE ASEAN COMMON TECHNICAL DOSSIER (ACTD) เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลบังคับใช้ในปี 2015ข้อมูล: thailand-business-news.com
ภาพประกอบ: Thailand-business-news.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC