Economy and Investment

ไทย-พม่าตกลงที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างชายแดน

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

            เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนของประเทศไทยและประเทศพม่าได้พบปะหารือกันในบริเวณจังหวัดชายแดน โดยมีความพยายามที่จะเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นเจ้าภาพการประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชายแดนไทยและพม่าในหัวข้อการส่งเสริมการค้าระหว่างชายแดน

            ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่า ประเทศไทยได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากประเทศพม่าในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมการประมงและโรงงานน้ำแข็งภายในจังหวัดชายแดนไทย-พม่า เพื่อเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนของทั้งสองประเทศ

            โดยรัฐบาลพม่าจะสนับสนุนประชาชนในการปลูกข้าวตามแนวเทือกเขาตะนาวศรีเป็นจำนวนประมาณ 1.8 ล้านตันต่อปีการผลิต ในส่วนของประเทศไทยมีแผนที่จะขยายตลาดการส่งออกไปยังประเทศพม่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสินค้าในกลุ่มวัสดุก่อสร้างเพื่อต่อสนองความต้องการของการจัดตั้งโครงการต่างๆในประเทศพม่าที่เพิ่มขึ้น

            นอกจากนี้ประธานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนองยังได้กล่าวว่า สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนองและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะผลักดันให้จังหวัดระนองเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันและหมู่เกาะของไทยและพม่าตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: rappler.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC