Product and Service

ประเทศไทยตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของภาคเอกชนใน ACMECS

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            ประเทศไทยได้เน้นถึงความสำคัญของการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ เพื่อเป็นการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ ACMECS หรือ ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 

            โดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า แผนปฏิบัติการมีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนที่จะเชื่อมโยงการผลิตของประเทศกลุ่มสมาชิก ACMECS ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา, ลาว, พม่า, ไทยและเวียดนาม โดยเรียกร้องให้ธนาคารในประเทศสมาชิก ACMECS เปิดสาขาในต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและเรียกร้องให้มีการสนับสนุนข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งเสริมการลงทุนและการป้องกันการเก็บภาษีซ้อนเป็นต้น

            ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การก่อสร้างการเชื่อมโยงจังหวัดบึงกาฬในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกับประเทศลาวและพัฒนาจุดตรวจตามแนวชายแดนไทยเป็นต้น

            นอกจากนี้ยังมีการกระตุ้นให้พม่า, ลาวและเวียดนามเข้าร่วมการเปิดวีซ่าเดี่ยวในกลุ่ม ACMECS ซึ่งได้รับการดำเนินการแล้วโดยประเทศไทยและประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก ACMECS ในการพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนที่จะลงทุนในโครงการพัฒนาตามพื้นที่ชายแดนของประเทศในกลุ่ม ACMECS ให้กลายเป็นฐานการผลิตเดียวและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

 

ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: travelandtourworld.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC