Economy and Investment

ประเทศไทยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Thailand’s Focus on Conf
 

            ประเทศไทยได้เน้นความสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทุกประเทศสมาชิกอาเซียน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยได้ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยทางการเมือง, เศรษฐกิจและทางสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยต่อประชาคมอาเซียนใน

            นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนประเทศกัมพูชา เพื่อเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการของไทยและพูชา นอกจากนี้ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนคติในด้านการดูแลพื้นที่ชายแดน เพื่อจัดการปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดน

            ในระหว่างการเยือนประเทศลาว นายกรัฐมนตรีของไทยได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของประเทศลาว ในด้านความพยายามร่วมกันในการแก้ปัญหาของการค้ายาเสพติดและการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนไทย-ลาว โดยทั้งสองประเทศได้ให้คำมั่นสัญญาที่พัฒนาประเทศไปข้างหน้าด้วยกันในฐานะสมาชิกของครอบครัวอาเซียนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของไทยยังได้ยืนยันว่าประเทศไทยจะยังคงซื้อไฟฟ้าจำนวน 7,000 เมกะวัตต์จากประเทศลาวตามที่ตกลงกันก่อนหน้านี้ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: fshahim.com/

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC