Tourism

การท่องเที่ยวไทยเด่นเป็นอันดับ 2 ของ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Increasing Tourism Earni
 


           รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทยและชดเชยการลดลง ของการส่งออกในปี 2013 โดยตามรายงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแสดงว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 23

            แนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยจากการวิเคราะห์โดยศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ให้เห็นว่าในช่วงที่สถานการณ์การส่งออกลดลง รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจึงสามารถสร้างความสมดุลสร้างเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้ โดยสถิติที่รวบรวมจากองค์การการท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติแสดงให้เห็นว่าในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศมาเลเซียเป็นปลายทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด รองลงมาคือประเทศไทย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, เวียดนามและฟิลิปปินส์ตามลำดับ

            กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มากถง 26 ล้านต่อปี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเพื่ออนุมัติข้อเสนอของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมในการสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มการป้องกันที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยในหมู่นักท่องเที่ยวข้อมูล: thailand.prd.go.th     
ภาพประกอบ: statravel.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC