Product and Service

สร้างความเข้มแข็งของไทยก่อนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Strengthening the Thai E


            ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการสร้างเครือข่ายอาเซียนศึกษาในระดับชาติและระหว่างประเทศ เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015

            ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าการขาดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้เกิดความกลัวในการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆจึงจำเป็นต้องให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับประชาชน เพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีในระดับภูมิภาค

            เครือข่ายอาเซียนศึกษาจะทำหน้าที่เป็นกลไกสำหรับความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองอาเซียนนอกจากนี้ยังจะช่วยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ยังขาดการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพในด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน โดยศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายอาเซียนศึกษาและให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน

            เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนในปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก 26 มหาวิทยาลัยจาก 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยในประเทศไทย คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยบูรพาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ปี 1995 เพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่นักวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางวิชาการและวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียนข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: financeasia.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC