Economy and Investment

เพิ่มเติมนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของการลงทุน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนจะสร้าง 28 นิคมอุตสาหกรรมขึ้นเพื่อที่จะขยายฐานการผลิตภายในประเทศไทยและจูงใจนักลงทุนต่างชาตินอกจากนี้ยังจะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015

            การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอนุญาตให้บริษัทเอกชนเข้ามาจัดการและพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดย 18 นิคมอุตสาหกรรมถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับ นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งจะตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทราและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้จะดำเนินการเกี่ยวข้องกับรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

            นอกจากนี้ยังมีอีก 4 โครงการนิคมอุตสาหกรรมในด้านโลจิสติกส์ภายในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมุ่งมั่นที่จะให้บริการโลจิสติกและอำนวยความสะดวกในการค้าชายแดน เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านและเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน ส่วนอีก 6 โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะเป็นการเชื่อมต่อกับแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตก ซึ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนา อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจังหวัดนำร่องได้แก่ อุดรธานี, ขอนแก่น, นครราชสีมา, นครพนม, อุบลราชธานี, สกลนคร, มุกดาหารและหนองคาย

            การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะนำเสนอสิ่งจูงใจสำหรับนักลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม เหล่านี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่มากขึ้น เช่น สนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ให้บริการการลงทุนแบบครบวงจร นอกจากนี้การนิคมอุตสาหกรรมยังเชื่อว่าโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้จะสามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติมาลงทุนมากขึ้นหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สมบูรณ์ในปี 2015 เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีในการดำเนินกิจการและการติดต่อกับประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: livemint.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC