Product and Service

จังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมขยายธุรกิจอาหารฮาลาล

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ออกแผนในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจฮาลาลในภาคใต้ของประเทศไทย ภายใต้เป้าหมายในการพัฒนาภาคใต้ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางฮาลาลในอาเซียนภายในปี 2016 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ กลยุทธ์ที่จะใช้ในการดำเนินการในการพัฒนา คือ การพัฒนาวัตถุดิบบนพื้นฐานเชิงพาณิชย์และส่งเสริมการแปรรูปอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และขยายตลาด

            ในด้านปัญหาของวัตถุดิบในการทำสินค้าฮาลาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประมง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ประสานงานกับประเทศอินโดนีเซีย เพื่อพยายามที่จะขยายพื้นที่การประมงในจังหวัดปัตตานีและเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งทางน้ำ นอกจากนี้นิคมอุตสาหกรรมฮาลาลจะได้รับการจัดตั้งขึ้นในจังหวัดปัตตานี ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย

            จังหวัดปัตตานีได้มีการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาจังหวัดภายในปี 2014-2017 โดยเน้นการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ฮาลาลและบริการให้กับชุมชนมุสลิมในระดับชาติและในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะตลาดประเทศมุสลิมในภูมิภาคอาเซียน

            ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรของไทยจะถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารให้มีศักยภาพที่ดีและพร้อมที่จะส่งออกอาหารฮาลาลไปยังตลาดโลก โดยปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศอันดับ 5 ของโลกในการเป็นผู้ผลิตอาหารฮาลาลที่มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 220 พันล้านบาทต่อปีข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: spiegel.de 

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC