Product and Service

ประเทศไทยมุ่งเน้นให้อาเซียนเพิ่มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            ประเทศไทยได้มองเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอาเซียน ทำให้ประเทศไทยมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในอาเซียน เช่น การพัฒนามนุษย์, สิทธิมนุษยชน, ความเสมอภาค, ความยุติธรรมทางสังคม, สวัสดิการในการดูแลสุขภาพและการศึกษา

            ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 24 เปิดโอกาสให้ผู้นำอาเซียนทบทวนความคืบหน้าในการเป็นประชาคมอาเซียนและในส่วนของประเทศไทยได้ส่งรองนายกรัฐมนตรีไปเป็นตัวแทนในการประชุมและได้เน้นความสำคัญของการจัดทำแผนแม่บทในการเชื่อมต่ออาเซียนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

            สมาชิกอาเซียนได้แสดงความเชื่อมั่นในการพัฒนาอาเซียนบนพื้นฐานของหลักการตามกฎบัตรรัฐสมาชิกอาเซียนและมั่นใจว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนจะสามารถพัฒนาประเทศตนเองให้มีความพร้อมในการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015

           
 
ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: i3lance.co.uk

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC