Economy and Investment

การส่งออกของไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตเท่าทันประเทศอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            กระทรวงพาณิชย์เชื่อว่าการส่งออกของไทยในปี 2014 จะเติบโตอย่างน้อยร้อยละ 5 และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นร้อยละ 10 เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะช่วยให้อัตราการเติบโตของไทยมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมาย

            สถานการณ์การส่งออกเริ่มที่จะแสดงสัญญาณของการฟื้นตัวและมีแนวโน้มที่จะยังคงเติบโต โดยการส่งออกเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2014 ในขณะที่อธิบดีกรมการขนส่งเสริมระหว่างประเทศกล่าวว่า ประเทศไทยได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มการส่งออกยานยนต์ร้อยละ 10 ในปี 2014 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 13 พันล้านดอลลาร์โดยมีตลาดที่สำคัญ ได้แก่ ออสเตรเลีย, ซาอุดีอาระเบีย, อินโดนีเซีย, คูเวตและแอฟริกาใต้

            นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาด้านการส่งออกของประเทศไทย คือ การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเชื่อมต่อไปยังเอเชียใต้และการเป็นศูนย์กลางการผลิตที่เหมาะสมที่สุดในภูมิภาค ทำให้ผู้ผลิตชั้นนำของโลกเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งผลให้ประเทศไทยได้รับอันดับที่ 9 ในฐานะผู้ผลิตยานยนต์โลกและอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียนข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: dw.de

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC