Economy and Investment

แผนพัฒนาศักยภาพของภาคใต้ของประเทศไทยและการเชื่อมต่อกับอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Potential of Thailand’s
 

            ภาคใต้ของประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและตั้งอยู่ระหว่าง 2 มหาสมุทรที่สำคัญ คือ มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้การขนส่งทางทะเลมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของภาคใต้

            ภาคใต้ของประเทศไทยประกอบด้วย 14 จังหวัด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มภูมิศาสตร์ ได้แก่ พื้นที่แรก ประกอบด้วยกลุ่มอันดามัน คือ จังหวัดกระบี่, พังงา, ภูเก็ต, ระนองและตรัง พื้นที่ที่สองประกอบด้วยกลุ่ม จังหวัดในอ่าวไทย คือ จังหวัดชุมพร, นครศรีธรรมราช, พัทลุงและสุราษฎร์ธานี พื้นที่ที่สามประกอบด้วยกลุ่มชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, สตูล, สงขลาและยะลา

            กลุ่มอันดามันจะใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาเกาะภูเก็ตให้เป็นพื้นที่แห่งการจัดนิทรรศการ หรือ MICE และศูนย์กลางการบินในภูมิภาคอุตสาหกรรม MICE ที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

            กลุ่มจังหวัดในอ่าวไทยจะมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการพัฒนายางธรรมชาติและน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในบริเวณนี้ นอกจากนี้ยังจะเน้นไปที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาบริการโลจิสติก เพื่อการลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งและการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจภายในภูมิภาคอาเซียน

            สำหรับกลุ่มของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียจะเน้นไปที่การค้าชายแดนและการส่งออกยางธรรมชาติในรูปแบบของยางแผ่นและน้ำยางข้น โดยจังหวัดในกลุ่มนี้จะมีความสำคัญในด้านการสร้างความร่วมมือกับมาเลเซียในพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้ยังจะมีการจัดตั้ง “เมืองยาง" ในจังหวัดสงขลา โดยเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อเป็นนิคมอุตสาหกรรมสำหรับการพัฒนาของเขตชายแดนของทั้งสองประเทศ

            ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย, มาเลเซีย,ไทย (IMT - GT) โดยจะมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-มาเลเซียและจะมีการก่อสร้างท่าเรือนาเกลือในจังหวัดตรัง และพัฒนาศูนย์โลจิสติกในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชและการเชื่อมต่อระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อการส่งออกสิ่งค้าจากประเทศไทยไปสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: tigermine.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC