Product and Service

ประเทศไทยและกัมพูชาตกลงที่จะเสนอแผนการพัฒนาร่วมกัน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Thailand and Cambodia Ag
 

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาตกลงที่จะร่วมกันเสนอแผนงานในการพัฒนาร่วมกัน โดยแผนงานครอบคลุมประเด็นของการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจ้างงานและการจัดการความขัดแย้งบริเวณชายแดน

            โฆษกกระทรวงต่างประเทศของไทยกล่าวว่า เรื่องนี้จะขึ้นอยู่กับการรวมวาระการประชุม คณะรัฐมนตรีที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะมีการตกลงและดำเนินการในเรื่องนี้ตามกระบวนการภายในประเทศของแต่ละประเทศโดยจะมีการเรียกร้องให้หยุดชะงักการสู้รบในพื้นที่ชายแดน เพื่อยุติความขัดแย้งที่ผ่านมาและพัฒนาความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

            สำหรับมุมมองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้รับการ รายงานจากหลายสื่อมีความคิดเห็นว่า ข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดหรือความผิดพลาดของการรายงานข่าวจนทำให้ความขัดแย้งก่อตัวขึ้นในทัศนคติของประชาชนในทั้งสองประเทศ


ข้อมูล: thailand.prd.go.th     
ภาพประกอบ: keyloom.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC