Economy and Investment

ภาครัฐและเอกชนภาคเตรียมรับโอกาสใหม่ของอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Public and Private Secto
 

            ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยได้รับการกระตุ้นให้ปรับตัวและแสวงหาโอกาสใหม่จากการรวมกลุ่มของอาเซียนที่จะเกิดขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าประชุมความคืบหน้าของไทยต่อการเป็นประชาคมอาเซียน

            นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดที่มีจำนวนผู้บริโภคมากถึง 600 ล้านคน ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องแก้ไขกฎระเบียบและข้อบังคับบางอย่าง เพื่อลดอุปสรรคทางภาษีในการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน โดยรัฐบาลได้กำหนด 4 กลยุทธ์ที่สำคัญไว้ดังนี้

            กลยุทธ์แรก คือ รัฐบาลจะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงขึ้นและช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

            กลยุทธ์ที่สอง คือ ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคม โดยการพัฒนาคุณภาพของคนไทยและลดความแตกต่างระหว่างรายได้และเพิ่มโอกาสสำหรับทางการศึกษา

            กลยุทธ์ที่สาม คือ ส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม เป็นต้น เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นพลังแห่งพลังงานสะอาดและปราศจากมลพิษ

            กลยุทธ์ที่สี่ คือ สร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศและการปรับปรุงการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยจะมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารประเทศ

            สำหรับภาคเอกชน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะมีการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคและพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้บริโภคในอาเซียนและอื่นๆข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: tutor2u.net

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC