Product and Service

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จะแนะนำหลักสูตรอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Thailand to Host a Works
 

            ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคในด้านหลักสูตรอาเซียนศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับยุคของประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นไปที่ 7 วิชา คือ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ประวัติศาสตร์, พลศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ, จริยธรรมและศิลปะของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน

            ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญในกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียน เพราะจะช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของ 10 สมาชิกอาเซียน โดยในพิมพ์เขียวของชุมชนสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้เน้นการเข้าถึงการพัฒนามนุษย์ด้วยการส่งเสริมและการลงทุนในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นเดียวกับการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์

            เพื่อตอบสนองต่อพิมพ์เขียว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้วางแผนกลยุทธ์และการดำเนินการ เกี่ยวกับการศึกษาที่จะต้องดำเนินการในช่วงปี 2012-2015 โดยจะมีการรณรงค์ด้านความรู้ผ่านการส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกล, การศึกษานอกระบบและชุมชนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือของไทย    

 

ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: rappler.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC