Product and Service

ครบรอบ 81 ปี กรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

81 Years of the Public R


            กรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 1933 เพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารของไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบรัฐธรรมนูญในปี 1932 โดยมีหน้าที่หลัก คือ ส่งเสริมความเข้าใจที่ดีแบบประชาธิปไตยในหมู่ประชาชนทั่วไปผ่านสื่อต่างๆ

            ตลอด 81 ปีที่ผ่านมา กรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่นำประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางสำหรับข่าวและข้อมูลในภูมิภาคอาเซียน โดยกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยมีศูนย์ประชาสัมพันธ์กระจายอยู่ตามภูมิภาคและหน่วยย่อยใน 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย

            ในฐานะที่เป็นองค์กรสื่อ กรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้ใช้เครือข่ายของวิทยุและโทรทัศน์ในการเชื่อมโยงและการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูล เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายของแหล่งที่มาของข้อมูล

            หน้าที่สำคัญในปัจจุบันของกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย คือ การกำหนดนโยบายการผลิตสื่อและการวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ดีขึ้นของการเป็นประชาคมอาเซียน ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ

            โดยกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจะทำหน้าที่จัดกิจกรรมในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและเพิ่มความตระหนักในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประชาชนในประเทศผ่านสื่อและข่าวสารต่างๆข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: radio.prd.go.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC