Tourism

ประเทศไทยพร้อมที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            ประเทศไทยพร้อมที่จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการลงนามในข้อตกลงอาเซียนด้านการท่องเที่ยวที่มุ่งเป้าไปที่การอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายมืออาชีพด้านการท่องเที่ยวภายในภูมิภาค

            ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการให้บริการให้กลายเป็น บรรทัดฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค เพื่อรับประกันความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนภูมิภาคนี้และเป็นการสร้างการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปท่องเที่ยวระหว่างประเทศของผู้คนประเทศในกลุ่มอาเซียน

            รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.ได้กำหนดเป้าหมายของจำนวนนักท่องเที่ยวอาเซียนในประเทศไทยไว้ที่ 7.5 ล้านคนและคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจากประเทศนอกเหนืออาเซียนจะสร้างกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้มากถึง 766,000,000,000 บาทต่อปีข้อมูล: thailand.prd.go.th     
ภาพประกอบ: traveldailynews.asia

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC