Product and Service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมือในการป้องกันเด็ก

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Relevant Agencies Join H
 

            กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จับมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการ จัดการกับปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับเด็ก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการมาถึงของประชาคมอาเซียน

            คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้เข้าพบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อประชุมหามติในด้านความพยายามในการที่จะกำหนดมาตรฐานเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กและหลักเกณฑ์ที่จะกำหนดกลุ่มของเด็กด้อยโอกาสและการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ, การค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นของแรงงาน เพื่อเตรียมการจัดตั้งชุมชนสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในอนาคต

            ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยในวันเด็กแห่งชาติปี 2014 ได้มีการจัดกิจกรรมและโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็ก โดยมีการเปิดให้เด็กและเยาวชนเฉลิมฉลองและมอบของขวัญให้กับเด็กที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมในทุกปี

            นอกจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีกำหนดจะจัดงาน "ถนนวิทยาศาสตร์" เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาชาติโดยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบเร็วๆนี้ ซึ่งสถานที่ต่างๆจะช่วยให้เด็กที่เข้ามาเยี่ยมชมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน นอกจากนี้รัฐบาลยังต้องการที่จะคุ้มครองและดูแลเยาวชนของชาติให้มีศักยภาพมากพอที่จะแข่งขันทางการศึกษากับเยาวชนจากชาติอื่นๆในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งรัฐบาลมีความพยายามที่จะสร้างความตระหนักถึงการเป็นพลเมืองอาเซียนและส่งเสริมความพร้อมในการเปิดประชาคมอาเซียนข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: bill613.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC