Tourism

ลพบุรีหวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ลพบุรีหวังเป็นแหล่งท่องเ
 

            จังหวัดลพบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตรทางเหนือของประเทศ โดยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี คือ งานฉลองแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี โดยประชาชนในท้องถิ่นจะแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายแบบไทยในช่วงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

            งานฉลองแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะเกิดขึ้นในนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังลพบุรี ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองลพบุรี เพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระนารายณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ไทย

            งานฉลองแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีการจัดขบวนที่งดงาม, การแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การละเล่นท้องถิ่น, การแสดงแสงเสียง, การสาธิตการปรุงอาหารและขนมไทย, การประกวดอาหารและการตั้งร้ายขายสินค้าในท้องถิ่น

            สมเด็จพระนารายณ์เป็นผู้ปกครองอาณาจักรไทยในช่วงปี 1656-1688 ได้รับการแต่งตั้งเป็นมหาราชจากผลงานในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตกับยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 17 และนโยบายเปิดประตูซึ่งนำไปสู่การติดต่อการค้าระหว่างอยุธยาและส่วนต่างๆของโลก

            รัฐบาลมีแผนที่จะปรับจังหวัดลพบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียนด้วยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาเมืองเก่าในเขตจังหวัดลพบุรีให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และฐานการผลิตอาหารที่ปลอดภัยในการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2015

            จังหวัดลพบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมาย เช่น ด่านเจดีย์สามองค์หรือพระปรางค์สามยอดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี, ศาลพระกาฬซึ่งเป็นสถานที่บูชาแบบฮินดูโบราณในสไตล์เขมรและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดลพบุรีข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: travel.sanook.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC