Product and Service

สื่อเข้าฟังการบรรยายสรุปเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภาคใต้

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Members of the Media Bri

 


            กลุ่มสื่อต่างๆได้รับเชิญให้เข้าฟังการบรรยายสรุปเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประชาชนในท้องถิ่นและสถานการณ์ภาคใต้ โดย 30 ตัวแทนสื่อจาก 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ กระบี่, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พังงา, ภูเก็ต, ระนองและสุราษฎร์ธานี ที่จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 5 ภายใต้กรมประชาสัมพันธ์

           โดยอธิบายว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ในแง่ของภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากส่วนอื่นๆของประเทศ โดยประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นมุสลิม เชื้อสายมาเลย์และในท้องถิ่นมีการพูดมาเลย์กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน

           การตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ได้มีการส่งเสริมการใช้และการเรียนรู้ภาษามาเลย์สำหรับการสื่อสาร เนื่องจากรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคใต้ของประเทศไทยที่จะทำหน้าที่เป็นประตูสำคัญสู่อาเซียนในรูปแบบของพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย โดยภาษามาเลย์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งทั้งสองประเทศจัดเป็นประเทศมุสลิมที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน

           ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนผ่านทางการจัดรายการวิทยุในภาษามลายูและการจัดตั้งสถาบันวิจัยภาษาและสถานีโทรทัศน์ภาษามาเลย์ ซึ่งโครงการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐบาลข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: khabarsoutheastasia.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC