Product and Service

แผนพัฒนาสันติภาพในจังหวัดยะลาต้อนรับAEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Peace-Building the Focus


            จังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย โดยรัฐบาลมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสงบสุขเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีชีวิตอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยในแผนพัฒนาปี 2013-2017 รัฐบาลพยายามที่จะให้โอกาสทุกภาคส่วนของสังคมเข้าร่วมสร้างความสมบูรณ์ทางสังคมเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านสันติภาพในจังหวัดยะลา

           การดำเนินงานของศูนย์สันติสุขยะลาจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นใจในด้านความยุติธรรมและลดความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่สงบในภาคใต้ โดยจะสร้างความเข้าใจที่ดีกับประชาชนในท้องถิ่นและช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

           เนื่องจากจังหวัดยะลามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้รัฐบาลมีแผนที่จะส่งเสริมยะลาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยร้อยละ 6.8 นักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซียและจีน

           นอกจากนี้ในแผนพัฒนายังจะมีการสร้างสนามบินขนาดเล็กที่อำเภอเบตง เพื่อรองรับและสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ที่จะเดินทางท่องเที่ยวในจังยะลา ซึ่งจะเปิดในปี 2015 เพื่อต้อนรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: ignitusworldwide.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC