Tourism

นราธิวาสเปิดพิพิธภัณฑ์นราธิวาสต้อนรับการท่องเที่ยวชายแดน AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดนราธิวาสจะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวัดนราธิวาสและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ที่พิพิธภัณฑ์นราธิวาส ซึ่งคาดว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการในปลายปี 2014 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสกำลังเตรียมที่จะเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในด้านมิติทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในภาคใต้ของประเทศไทย

            ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 10 ห้องแสดงและมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่จะบรรยาย เกี่ยวกับเรื่องราวของนราธิวาส โดยเนื้อหาจะเป็นสามภาษา คือ ไทย,อังกฤษและมลายูซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น โดยบริการทางภาษาเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีพรหมแดนติดกัน ซึ่งการเปิดประชาคมอาเซียนในปลายปี 2015 จะยิ่งเป็นการเปิดโอกาสในการทำการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

            สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสเชื่อว่าพิพิธภัณฑ์นราธิวาสจะเป็นความภาคภูมิใจของชาวท้องถิ่น เพราะพิพิธภัณฑ์จะสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ที่จะการยอมรับความแตกต่างท่ามกลางความหลากหลาย

            จังหวัดนราธิวาสมีรายรับจากการค้าชายแดนประมาณ 3,717 ล้านบาทต่อปี และ 2,139 ล้านบาทจากการท่องเที่ยว โดยร้อยละ 62 มาจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งมีพรหมแดนใกล้กัน นอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสยังเป็นแหล่งส่งออกยางธรรมชาติ, ข้าว, ปาล์มน้ำมันและผลไม้ที่มีชื่อเสียงและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและป่าไม้ ทำให้จังหวัดนราธิวาสอาจกลายเป็นหนึ่งในจังหวัดการท่องเที่ยวชายแดนที่สำคัญหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2015 ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: thailand.novabizz.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC