Economy and Investment

ประเทศไทยส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อสร้างความตระหนักของการเป็นประชาคมอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Promoting Gender Equalit
 

            รัฐบาลไทยพยายามที่จะส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักของประชาชนในการเป็นประชาคมอาเซียน โดยจะเน้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนในมิติต่างๆ เช่น วัฒนธรรม, ภาษาและสังคมเป็นต้น 

            ประเทศไทยพยายามที่จะส่งเสริมสิทธิของเด็กและผู้หญิง เพื่อขจัดความรุนแรงต่อต่อเด็กและผู้หญิงและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อให้โอกาสมากขึ้นสำหรับผู้หญิงในสังคมไทย โดยแผนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพยายามที่จะปรับปรุงทัศนคติและความเสมอภาคทางเพศ เพื่อส่งเสริมค่านิยมและทัศนคติในด้านความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อโอกาสที่มากขึ้นของผู้หญิงในการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชวนและการใช้ชีวิตในสังคม

            รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาสตรีแห่งชาติ เพื่อการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในสังคมไทย โดยกองทุนนี้เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้หญิงไทย สำหรับประชาคมอาเซียน โดยจะมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับผู้หญิงให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพของเครือข่ายสตรี

            โดยกองทุนเพื่อการพัฒนาสตรีแห่งชาติในระดับจังหวัดที่มีประชากรน้อยกว่า 450,000 คน จะได้รับเงินทุน 70 ล้านบาท จังหวัดขนาดกลางที่มีประชากรมากกว่า 450,000 คน แต่ไม่เกิน 900,000 คน จะได้รับ 100 ล้านบาทและจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 900,000 คน จะได้รับ 130 ล้านบาท โดยจะเป็นการกระตุ้นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเป็นอาเซียนและช่วยให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประชาคมอาเซียนข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: dance-festival.info

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC