Product and Service

กระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Ministry of Interior Pre
 

            กระทรวงมหาดไทยได้ออกกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน ซึ่งมีกำหนดเปิดอย่างเต็มรูปแบบในปี 2015 โดยกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจง 5 กลยุทธ์สำหรับพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน

            กลยุทธ์แรก คือ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการลดความยากจนภายในประเทศและสร้างความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าอื่นๆของอาเซียนในการลดความยากจนภายในภูมิภาคเพื่อที่สภาพความเป็นอยู่ของของประชาชนในท้องถิ่นที่ดีขึ้น

            กลยุทธ์ที่สอง คือ เพิ่มความปลอดภัยและจัดการภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านการทำงานร่วมกับประเทศอาเซียนอื่นๆในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามอื่นๆ

            กลยุทธ์ที่สาม คือ หัวหน้าอำเภอ, หัวหน้ากิ่งอำเภอและหัวหน้าหมู่บ้านจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความตระหนักในความอาเซียนภายในหมู่ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะ 31 จังหวัดที่มีพรมแดน ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอาเซียน เพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในหมู่เยาวชนภายในจังหวัด

            กลยุทธ์ที่สี่ คือ พัฒนาระบบการจัดการของกระทรวงมหาดไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่จะได้รับการเพิ่มทักษะผ่านโครงการ E -Learning เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความรู้ใหม่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและความเป็นอาเซียน

            นอกจากนี้การเชื่อมต่อยังเป็นหัวใจสำคัญของการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการวางแผนในกลยุทธ์ที่ 5 คือ การพัฒนาโลจิสติกและการขนส่งภายในจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะด่านชายแดนซึ่งจะมีการเพิ่มจำนวนจุดตรวจชายแดน เพื่อการส่งเสริมการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: blogspot.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC