Product and Service

การดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยถูกใช้เป็นต้นแบบในอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Thailand’s Good Care for
 

            ประเทศญี่ปุ่นได้แสดงความชื่นชมในการให้การดูแลที่ดีสำหรับประชากรสูงอายุในประเทศไทย โดยมีความคิดที่จะใช้ระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยเป็นต้นแบบในประเทศอื่นๆของอาเซียนซึ่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขและประเทศญี่ปุ่นได้มีความร่วมมือระหว่างประเทศ (JICA) ในโครงการที่จะพัฒนาบริการด้านสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

            กลุ่มของผู้สูงอายุคิดเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ของประชากรของประเทศ โดยโครงการพัฒนาบริการด้านสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จะครอบคลุม 6 จังหวัดต้นแบบ คือ กรุงเทพมหานคร, เชียงราย, นครราชสีมา, สุราษฎร์ธานี, นนทบุรีและขอนแก่น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้การรักษาผู้สูงอายุและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลแก่สมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ

            โครงการนี้จะถูกดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทย โดยโครงการนี้จะอยู่ในรูปการบริการหลายรูปแบบ เช่น บริการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน, บริการนวดแผนไทยและอาสาสมัครที่จะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีการคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลได้ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในประเทศไทย

            ในการสัมมนาอาเซียน-ญี่ปุ่นในด้านความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อสังคมสูงอายุ จัดขึ้นที่สำนักเลขาธิการอาเซียนในอินโดนีเซีย โดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยได้เสนอนโยบายที่จะส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพที่ดีในหมู่ผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยประเทศไทยได้รับคำชมจากประเทศญี่ปุ่นและถูกเสนอให้ใช้ระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยเป็นต้นแบบในประเทศอื่นๆของอาเซียนข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: theguardian.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC