Product and Service

เพิ่มเติมหลักสูตรการศึกษาสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ของอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

More Education Programs
 

            กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโรงเรียนสองภาษา สำหรับเด็กที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆ เพื่อที่จะสามารถศึกษาและอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุข

            รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า จำนวนของคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์และใช้การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ทำให้จำเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรการศึกษา โดยการสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงให้เห็นว่าเด็กนักเรียน 190,000 คน ใน 1,164 โรงเรียน มีการใช้ 39 ภาษาจากประเทศเพื่อนบ้านในการสื่อสาร

            สมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้จะกลายเป็นพลเมืองอาเซียน เมื่อประชาคมอาเซียนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมีความเป็นไปได้ที่กลุ่มคนเหล่านี้อาจเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากภาษาชาติพันธุ์แล้ว กลุ่มคนเหล่านี้ควรจะได้รับเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอาเซียนอื่นๆ เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากการรวมภูมิภาคเช่นเดียวกับกลุ่มคนอื่นๆในสังคม

            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาโรงเรียนสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่เป้าหมาย โดยในโรงเรียนเหล่านี้มี 11 ภาษาในการสื่อสาร โดยตั้งอยู่ใน 4 ภาคของประเทศไทย เช่น จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายในภาคเหนือ, กาญจนบุรีในตะวันตก โดยโรงเรียนเหล่านี้จะตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาเขมรและเวียดนาม ส่วนในภาคใต้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ท้องถิ่นใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาพูด โดยจะขยายจำนวนของโรงเรียนประเภทนี้ให้มีจำนวน 1,600 โรงเรียน ให้ทันในปี 2017

            ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า ปัญหาในการดำเนินงานของโรงเรียนสองภาษา ปัญหาแรก คือ มีครูจำนวนไม่มากพอที่สามารถพูดภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศได้ ปัญหาที่สอง คือ พ่อแม่และสมาชิกของชุมชนท้องถิ่นไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กจะต้องมีการศึกษาในหลักสูตรสองภาษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะออกมาตรการเพื่อบรรเทาปัญหาเหล่านี้ เช่น การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาชนกลุ่มน้อยในประเทศ, พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถพูดได้หลายภาษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นในการให้การฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนในภาษาท้องถิ่นข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: globalindonesianvoices.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC