Economy and Investment

ประเทศไทยมุ่งเน้นการเตรียมการสำหรับประชาคมอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Thailand Emphasizes Prep
 

            นายกรัฐมนตรีของไทยได้เน้นความจำเป็นในการสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยนายกรัฐมนตรีและผู้นำคนอื่นๆของประเทศในกลุ่มอาเซียนกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของชุมชนอาเซียนหลังปี 2015 และความร่วมมือที่หลากหลายในทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ

            นายกรัฐมนตรีของไทยได้กระตุ้นให้สมาชิกอาเซียนเร่งปรับปรุงกลไกและเร่งการแก้ปัญหาของช่องว่างในการพัฒนาภายในภูมิภาค โดยจะมีการจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้ การเชื่อมต่อ, การรักษาความปลอดภัยชายแดนและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

            นายกรัฐมนตรีระบุว่าวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนควรจะอยู่ในแนวเดียวกันกับสหประชาชาติ เพื่อการเติบโตบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้อาเซียนยังต้องกลายเป็นหนึ่งเดียวกันให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองความท้าทายจากทั่วโลก โดยนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้อาเซียนพัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนกับประเทศอื่นๆในมหาสมุทรแปซิฟิกและส่งเสริมความสัมพันธ์กับภูมิภาคอื่นๆ เช่น แอฟริกาและละตินอเมริกา

            สำหรับปี 2014 อาเซียนจะยังคงมุ่งเน้นในการเร่งดำเนินการตามเป้าหมายสามเสาหลักให้ทันปี  2015 นอกจากนี้อาเซียนและประเทศจีนยังเพิ่มความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่จะเป็นแรงผลักดันความเจริญรุ่งเรืองระหว่างสองภูมิภาคและให้ประเทศจีนเป็นหนึ่งของเขตการค้าเสรี ซึ่งจะเพิ่มการค้าและลดอุปสรรคระหว่างอาเซียนและประเทศจีน 


ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: aseancity.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC