Economy and Investment

พัฒนาทักษะแรงงานอาเซียนอพยพ

by ดวงกมล บูรณสมภพ

พัฒนาทักษะแรงงานอาเซียนอ

 

            ประเทศไทยได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ สำหรับแรงงานอพยพจากประเทศกัมพูชา, ลาวและพม่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน โดยการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะให้กับแรงงานกัมพูชา, ลาวและพม่า โดยโครงการเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงาน

           อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า โครงการนี้จะได้รับการดำเนินการไปจนถึงปี 2014 โดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดสรรงบประมาณ 14 ล้านบาท เพื่อให้การสนับสนุนโครงการฝึกอบรมนี้นอกจากนี้โครงการนี้ยังจะรองรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย ซึ่งการขยายตัวของการลงทุนจะเป็นผลมาจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

           อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าโครงการฝึกอบรมจะช่วยให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังจะมีการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้เป็นพื้นที่ของความสงบและลดความรุนแรงในด้านประเด็นข้ามชาติ

           ภายใต้โครงการการฝึกอบรมที่มีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมคือ แรงงานจำนวน 2,038 คน ที่อพยพเข้ามาทำงานในด้านการซ่อมเครื่องปรับอากาศ, ซ่อมสายไฟฟ้า, เย็บผ้า, กรีดยางและธุรกิจการท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ทันต่อการเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: unomaha.edu

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC