Economy and Investment

เพิ่มการผลิตและแรงงานไทยเพื่อการเตรียมการสำหรับประชาคมอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Increase in the Producti
 

            รัฐบาลได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานให้ความสนใจมากขึ้นกับการเพิ่มคุณภาพของแรงงานไทย เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่า คุณภาพของแรงงานจะเป็นจุดขายสำคัญของแรงงานไทยและกระทรวงแรงงานมีความเห็นที่จะพยายามเพิ่มปริมาณแรงงานไทย

            การเสริมสร้างศักยภาพของแรงงานไทย เพื่อการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำรายวัน 300 บาทต่อวัน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2012 โดยกระทรวงแรงงานมีการกระตุ้นให้ทั้งผู้ประกอบการและแรงงานเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูงที่ใช้ในการผลิตที่ทันสมัยและยกระดับทักษะแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

            นายกรัฐมนตรีอ้างว่า แรงงานเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับทุกขั้นตอนของการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ รวมทั้งความปลอดภัยในการทำงาน โดยรัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะปรับค่าแรงขั้นต่ำรายวันในการที่จะช่วยให้แรงงานได้รับรายได้มากขึ้น เพื่อรับมือกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัยและเพิ่มอำนาจการซื้อเพื่อนำไปสู่การเติบโตของ​​เศรษฐกิจไทยในระยะยาว

            นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการตามแผนการที่จะให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจ SMEs และเพิ่มความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ นอกจากนี้ยังจะมีการช่วยเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจ SMEs ให้ทันการมาถึงของประชาคมอาเซียนในปี 2015ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: 
aaacoth.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC