Economy and Investment

อาเซียนพิจารณาเงินทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในภูมิภาค

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ASEAN Countries to Consi
 

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรของประเทศไทยได้เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (AFMM) ในประเทศไทย โดยในการประชุมจะมีการขอให้พิจารณาแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นไปที่การลงทุน เพื่อพัฒนาอนุภูมิภาค โดยจะมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการขนส่ง

            กองทุนจะมาจากเงินสำรองต่างประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านทางธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ด้วยการออกตั๋วสัญญาเฉพาะเมื่อมีการลงทุนเกิดขึ้นโดยเงินลงทุนดังกล่าวจะช่วยให้ ประเทศสมาชิกอาเซียนมีโอกาสที่จะพัฒนาประเทศในระยะยาวและจัดการกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงินภายในประเทศ

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันในที่ประชุม เพื่อระดมทุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจและป้องกันประเทศสมาชิกจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับการลงทุนร่วมกันในโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน

            

ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: aseaneconomist.wordpress.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC