Product and Service

อาเซียนหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการพลังงาน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

อาเซียนหารือเกี่ยวกับแนว


            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของไทย (กฟภ.) เป็นเจ้าภาพในการประชุมความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าในอาเซียน (HAPUA) โดยการประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "การกำหนดแนวทางที่จะลดการสูญเสียพลังงานในการจัดส่งสินค้า"

           รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้แทนจากประเทศบรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์และเวียดนาม เพื่อมุ่งเป้าไปที่การส่งเสริม ความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือในการบริหารงานระบบไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน

           HAPUA ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อการร่วมมือระหว่างอาเซียนในด้านไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีHAPUA เป็นสภาในการตัดสินสูงสุด ซึ่งการประชุมจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โครงการความร่วมมือที่สำคัญของ HAPUA คือ การพัฒนาพลังน้ำ, การเชื่อมต่อและพัฒนาพลังงานภายในอาเซียน, การวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาด้านความร้อนใต้พิภพ, การพัฒนาพลังงานและผลิตไฟฟ้าในชนบท และในเมือง เป็นต้น โดยแต่ละโครงการจะมีกลุ่มการทำงานเฉพาะที่จำเป็นจะต้องรายงานต่อสภา HAPUA เป็นประจำทุกปี

 

ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: topyaps.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC