Product and Service

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม AIFOCOM ครั้งที่ 6 เพื่อต่อต้านยาเสพติด

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Thailand Hosts the 6th M
 

            สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ได้จัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการประสานงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของภูมิภาคปลอดยาเสพติดภายในปี 2015 โดยการประชุมครั้งที่ 6 ของ AIPA จะเป็นการหารือของคณะกรรมการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIFOCOM) เพื่อต่อต้านยาเสพติด โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมและในฐานะประธาน AIPA

            หัวข้อหารือที่สำคัญ คือ การปราบปรามยาเสพติดและการประสานกันของกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อที่จะร่วมกันนำอาเซียนไปสู่​​ความสำเร็จของการเป็นภูมิภาคปลอดยาเสพติดในปี 2015 โดยผู้แทนจากอาเซียนและประเทศผู้สังเกตการณ์ได้มีกำหนดที่จะเข้าศึกษาและเยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุงในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวงและหอฝิ่นที่สามเหลี่ยมทองคำในอำเภอเชียงแสน

            ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความมุ่งมั่นเดียวกันที่จะขจัดปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการค้าและการผลิตในภูมิภาค โดยจะมุ่งเน้นที่การยึดทรัพย์สินจากการค้ายาเสพติดและออกมาตรการควบคุมสารเคมีที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด

            โดยสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทำปฏิญญากรุงเทพในการเป็นภูมิภาคปลอดยาเสพติดภายในปี 2015 เนื่องจากอันตรายของยาเสพติดที่สามารถทำลายชุมชนและทรัพยากรมนุษย์ โดยจะคดียาเสพติดจัดเป็นความผิดทางอาญาที่ร้ายแรงและยังกระทบกับความมั่นคงของประเทศในด้านโครงสร้างของสังคมข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: theguardian.com


 

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC