Product and Service

การประชุมระหว่างรัฐบาลอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ASEAN Intergovernmental

           
            ประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของการก่อตัวของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นหนึ่งในผลสำเร็จของอาเซียนภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อการพัฒนาความร่วมมือระดับภูมิภาคในสิทธิมนุษยชน

            คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน รวมไปถึงการเสริมสร้างความตระหนักของประชาชนในด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีการทำงานร่วมกับองค์กรอาเซียนด้านอื่นๆ เช่น องค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน เป็นต้น

            ประเทศไทยได้เลือกตัวแทนประเทศจากศูนย์การศึกษาสิทธิมนุษยชนแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อไปเป็นตัวแทนประเทศไทยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องจะมีการแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยในส่วนแรกจะเป็นการประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ส่วนที่สองจะเป็นการประชุมสุดยอดเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการตั้งเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อมูล: thailand.prd.go.th     
ภาพประกอบ: tribune.com.pk

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC