Transportation

ความพยายามของไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่ออาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

            ประเทศไทยได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อและช่วยลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยมีความพยายามที่จะปรับปรุงการแข่งขันของอาเซียนในด้านการส่งเสริมการค้าภายในภูมิภาค, ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยว

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยชี้ให้เห็นว่าในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อในระดับภูมิภาคมีความจำเป็นต่อการพัฒนาของประเทศไทยและอาเซียน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้มากขึ้นและช่วยลดช่องว่างทางการพัฒนา

            ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ผู้นำอาเซียนเห็นพ้องกันว่าการเชื่อมต่ออาเซียนจะเป็นสิ่งสำคัญของ โดยจะมีการพัฒนาการอำนวยความสะดวกในการข้ามพรมแดนของสินค้าและผู้คน ภายใต้กรอบการควบคุมดูแลและออกมาตรการป้องกันที่เหมาะสมในการจัดการกับผลกระทบด้านการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ, โรคระบาดและการค้าที่ผิดกฎหมาย

            นอกจากนี้ยังจะต้องมีการพัฒนาให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสังคมทีมีแต่ความสงบสุขและความมั่นคงในความรู้สึกของการเป็นประชาชนของภูมิภาค เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในภูมิภาคอื่นๆข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: ://www.qualigenz.asia

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC