Economy and Investment

ความพยายามร่วมกันเพื่อพัฒนาภาคใต้ในฐานะศูนย์กลางอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมีความเป็นไปได้สูงที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางของอาเซียน เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี 2015 โดยประธานหอการค้าสงขลาได้เน้นความจำเป็นในการทำงานร่วมกันของภาคเอกชนกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            ในแง่ของความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของจังหวัดภายใต้ของไทย คือ สงขลา, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาสและสตูล ซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นศูนย์กลางของอาเซียนตามแผนการพัฒนา เช่น ในจังหวัดปัตตานีจะเน้นที่อุตสาหกรรมฮาลาล, จังหวัดยะลาจะพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดน, จังหวัดสตูลจะสนับสนุนไปที่การท่องเที่ยวทางทะเล, นราธิวาสจะได้รับการส่งเสริมในด้านการค้าชายแดน, สงขลาจะได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการส่งออกเนื่องจากเป็นจังหวัดที่รู้จักกันในหมู่มากและมีสนามบินนานาชาติ, โรงพยาบาลที่ทันสมัยและมหาวิทยาลัยของรัฐที่สำคัญ

            โดยหอการค้าใน 5 จังหวัดชายแดนต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและเส้นทางการขนส่ง เช่น ทางด่วนหาดใหญ่ - สะเดา ซึ่งจะเป็นเส้นทางที่สำคัญสำหรับอาเซียนและจะทำให้ภาคใต้เป็นแหล่งสำคัญในด้านการส่งออกสำหรับประเทศไทย

            ในด้านความพร้อมของจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในท้องถิ่นและเพิ่มการเรียนรู้ภาษาอาเซียนอื่นๆ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพดีและการทำงานเป็นมืออาชีพข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: commons.wikimedia.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC