Economy and Investment

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพใน

 

            ในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานและสารสัมพันธ์ภายในประเทศอาเซียน-จีน ประเทศไทยจึงจะเป็นเจ้าภาพการในการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีนครั้งที่20 (ACSOC 20th) ที่โรงแรมดุสิตธานีในจังหวัดชลบุรีภายในวันที่ 21-22 เมษายน 2014

            การประชุม ACSOC 20th จะเป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของความร่วมมือ ภายใต้กรอบอาเซียน-จีน โดยจะมีการหารือวิธีที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนความร่วมมือบนพื้นฐานของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

            โดยความพยายามที่จะส่งเสริมการค้าและการลงทุนในเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับประเทศจีนและเพิ่มบทบาทของประเทศจีนในการพัฒนาการเชื่อมต่อในระดับภูมิภาคที่จะมีการขยายความร่วมมือทางทะเลและการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

            นอกจากนี้ในที่ประชุมจะพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาในเชิงบวกของ 10 ประเทศอาเซียนและยังจะให้แนวทางนโยบายในการทำงานเพื่อการพัฒนาภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งพอที่จะมีบทบาทในเวทีโลกให้ทันก่อนปี 2015ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: amchamchina.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC