About AEC

ประเทศไทยเสนอให้จัดลำดับความสำคัญของสามเสาหลักอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Thailand’s Proposal on t
 

            ประเทศไทยได้เสนอให้ลำดับความสำคัญของสามเสาหลักอาเซียน เพื่อที่จะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการรวมกลุ่มในภูมิภาค โดยข้อเสนอที่ถูกเสนอขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีของไทยในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

            โดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้เสนอให้มีการให้ความสนใจในประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASC) ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรากฐานที่มั่นคงในระดับภูมิภาค เพื่อที่จะต่อสู้กับภัยคุกคามและการก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาค นอกจากนี้ยังจะมีการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎของกฎหมายที่ดีภายในอาเซียน นอกจากนี้ยังควรจะมีการพัฒนาเครือข่ายนิวเคลียร์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคและครอบคลุมไปถึงประเด็นยาเสพติด เพื่อพัฒนาอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่ปราศจากยาเสพติด

            นายกรัฐมนตรีของไทยยังเสนอการสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายในภูมิภาค เพื่อพัฒนาอาเซียนให้มีรากฐานที่แข็งแกร่งและพร้อมเดินหน้าสู่เวทีโลกภายในปี 2015ข้อมูล: thailand.prd.go.th     
ภาพประกอบsite.rmutt.ac.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC