Economy and Investment

กระทรวงพาณิชย์สั่งให้เน้นการศึกษาผลประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Ministry of Commerce Ins

 

            กระทรวงพาณิชย์ของไทยได้สั่งให้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในปี 2015 โดย AECจะสร้างอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวที่ทำให้อาเซียนมีกำลังในการแข่งขันในเวทีโลกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการไหลเวียนอย่างเสรี ของสินค้าผ่านเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) เพื่อเป็นการกำจัดปัญหาและอุปสรรคของภาษี

            กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการศึกษาผลของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในผลิตภัณฑ์ของไทย เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนเมื่อเทียบกับคู่ค้าอื่นๆและศึกษาโครงสร้างของภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015

            นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้เปิดศูนย์บริการธุรกิจ AEC ที่จะให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลแก่ผู้ประกอบการ ไทยที่ประสงค์จะทำธุรกิจกับประเทศอาเซียนอื่นๆและยังจะช่วยส่งเสริมเครือข่ายทางธุรกิจที่จะแสวงหาแหล่งวัตถุดิบในอาเซียนสำหรับนักธุรกิจไทยโดยจะเป็นศูนย์กลางของนักธุรกิจไทยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในด้านธุรกิจในอาเซียนที่มีมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดอาเซียนด้วยจำนวนมากกว่า 56,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีหรือมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 25 ต่อปีข้อมูล: knightfrank.co.th         
ภาพประกอบ: straitstimes.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC