Transportation

ประเทศไทยให้สำคัญด้านการขนส่งเพื่อความร่วมมือภายในอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Thailand’s Views on the

 

            ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้มีการพัฒนาด้านเครือข่ายการขนส่งระหว่างกันและเชื่อมต่อไปยังเอเชียตะวันออก นายกรัฐมนตรีของไทยได้ให้ความสำคัญสำหรับความร่วมมือในด้านการขนส่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคนี้

            โดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้แสดงตัวอย่างบางส่วนของโครงการการขนส่งอาเซียน ได้แก่ ทางหลวงเครือข่ายทางเศรษฐกิจภายใต้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและรถไฟเชื่อมเมืองคุนหมิงกับประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขง โดยมีเป้าหมายที่จะต้องแล้วเสร็จก่อนปี 2015

            นายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวว่า เพื่อเร่งความคืบหน้าในการเชื่อมโยงภูมิภาคจึงจำเป็นจะต้องสร้างศูนย์ One- Stop-Service เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการขนส่งตามเส้นทางใหม่ของอาเซียนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยเงินลงทุนในการพัฒนาจะมาจากการจัดหาเงินทุนและการขายพันธบัตรเอเชียและการกระชับความร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนาอาเซียน

            นอกจากนี้ยังจะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวในเขตเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยจะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยในการดำเนินการพัฒนา เพื่อมุ่งเน้นไปที่การลดค่าใช้จ่ายและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: modelcities.hls-esc.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC