Product and Service

เปิดคัดเลือกครูสอนภาษาต่างประเทศในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Foreign Teachers to Be R

 

           ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้การสนับสนุนโครงการรับสมัครครูชาวต่างชาติไปสอนที่โรงเรียนมัธยมของรัฐบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา,ปัตตานีและนราธิวาส โดยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการกับผู้บริหารโรงเรียนต่างๆในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

            ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มองว่าการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการบรรเทาความขัดแย้งในภาคใต้ ซึ่งโรงเรียนในท้องถิ่นต้องปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา รวมทั้งบูรณาการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านการศึกษาทางศาสนา โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จะให้การสนับสนุนการศึกษาเพื่อเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 ซึ่งจะเน้นความจำเป็นในการส่งเสริมการใช้ภาษาอาเซียนในภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษามาเลย์ ซึ่งเป็นที่พูดใน ประเทศอาเซียนหลายประเทศ รวมทั้งภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นภาษาราชการของอาเซียน

            สำหรับการสรรหาครูชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาสอนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการมุ่งเน้นไปที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ,จีนและภาษาอาหรับ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมจะต้องเป็นโรงเรียนมัธยม ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงการศึกษาธิการ

            โดยการจ้างครูชาวต่างชาติจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตทำการสอนหรือได้รับอนุญาตจากคุรุสภา แต่หากเป็นชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองจะต้องได้รับการศึกษาภาษาอังกฤษเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีหรือมีเอกสารที่แสดงการสอบผ่านการใช้ภาษาอังกฤษที่ออกโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ โดยจะมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาการขาดแคลนครูผู้สอนภาษาต่างประเทศในการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: scholarship.enn.co.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC