Product and Service

ประเทศไทยเน้นพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิและผ้าไหมสุรินทร์

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

            ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะประเทศผู้ผลิตข้าวหอมมะลิและผ้าไหมชั้นดี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยจะมีการจัดนิทรรศการผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

            ข้าวหอมมะลิไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก โดยเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในประเทศไทย ด้วยเอกลักษณ์ที่มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติน่ารับประทานและเมล็ดนุ่ม จึงทำให้เป็นที่นิยมมากและยังเป็นที่ต้องการสูงในต่างประเทศ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่สำคัญสำหรับการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ โดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์, ศรีสะเกษ, ร้อยเอ็ด, มหาสารคามและยโสธร

            ประเทศไทยมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกของข้าวหอมมะลิไปในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรียที่ได้กลายเป็นที่นิยมมากในหมู่คนที่ใส่ใจสุขภาพทั่วโลก โดยข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีองค์ประกอบที่ดีต่อสุขภาพ เพราะถูกผลิตโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลงในขั้นตอนการปลูก, ถูกเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งในยุ้งฉางหรือโกดังเพื่อปกป้องกันแมลง

            นอกเหนือจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์ยังมีชื่อเสียงในด้านผ้าไหมที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการทอผ้าที่มีรูปแบบที่โดดเด่นและสีย้อมที่สวยงาม ทั้งนี้ภาครัฐและเอกชนของไทยได้มีการปรับมาตรฐานของสินค้าและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในภูมิภาคอาเซียน ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: indianharvest.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC