Economy and Investment

กลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Strategies for Developin
 

            จังหวัดปัตตานีได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาจังหวัด 2014 - 2017 โดยเน้นการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลและบริการให้กับชุมชนมุสลิมในระดับชาติและในระดับภูมิภาค รวมไปถึงในตลาดโลก โดยในแผนพัฒนาจังหวัดจะได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งสำหรับการผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลที่มีคุณภาพดี

            เพื่อให้บรรลุแผนนี้ จังหวัดปัตตานีจะมีการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในจังหวัดที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลที่จะนำไปสู่การแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

            การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีและจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อรับมือกับการลงทุนในระยะสั้นและระยะยาว โดยประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ของอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและ ผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลร้อยละ 45 จะถูกส่งออกไปยังตลาดที่สำคัญ ได้แก่ แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, ซีเรีย, เลบานอน, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ลาว, พม่าและประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง

            อาหารฮาลาลไม่เพียงแต่เป็นอุตสาหกรรมอาหาร แต่เป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวมุสลิม ซึ่งหากจะทำอาหารฮาลาลให้มีคุณภาพ ผู้ประกอบการไทยจะต้องมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม โดยในประเทศบรูไน, อินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิมจึงเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับอาหารฮาลาลในอาเซียข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: blogs.reuters.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC